Lake Naivasha & Hell's Gate National Park, Kenya

April 2009